Elokuvat

Vuokraa viisi elokuvaa, saat kuudennen veloituksetta. Kun olet vuokraamassa leffaa, pyydä myyjältä leffabonuskortti. Vaihtoehtoisesti voit ladata kännykkääsi R-kioskin mobiiliappsin ja bonuskortti on aina mukanasi. Lataa mobiiliappsi sovelluskaupastasi tai appsin lataussivulta.

Jokaisesta elokuvan vuokrauksesta saat merkinnän bonuskorttiisi tai mobiiliappsiisi. Kun bonuskortissa tai mobiiliappsissa on viisi merkintää, saat kuudennen vuokrauksen maksutta. Bonuskeräily on voimassa 3 kuukautta ensimmäisestä vuokrauksesta.

Huom! Tulossa olevista elokuvista ei ole erillistä listaa, vaan ne näkyvät alla olevissa kansikuvissa ensimmäisenä.

Vuokraushinnasto

 • Elokuvien vuokraushinta on 5,00 € / elokuva / vuorokausi.
 • Lisävuorokauden hinta on 4,00 €.
 • Kaksi elokuvaa 8,00 €/vuorokausi. Edun saat aina kun vuokraat 2 elokuvaa yhdellä kertaa.
 • Kolme elokuvaa 10,00 €/vuorokausi. Edun saat aina kun vuokraat 3 elokuvaa yhdellä kertaa.
 • Neljä elokuvaa 12,00 €/vuorokausi. Edun saat aina kun vuokraat 4 elokuvaa yhdellä kertaa.

Vuokraamme maksimissaan 4 elokuvaa vuorokaudeksi. Jokaisesta leffavuokrauksesta saat leiman bonuskorttiin tai merkinnän mobiiliappsiin Bonuskortilla ja mobiiliappsilla joka 6. vuokraus veloituksetta. Valikoimat saattavat vaihdella eri kioskeissa. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin.

Elokuvien julkaisupäivät

Elokuvat julkaistaan niiden virallisina julkaisupäivinä, jotka elokuvayhtiö asettaa. Pääosin elokuvat julkaistaan keskiviikkoisin. Kioskeilla, jotka saavat kuormansa vasta torstaina, elokuvat ovat vuokrattavissa julkaisupäivää seuraavana päivänä.

Ikärajat

Elokuvien ikärajat muuttuivat 1.1.2012. Vanhoilla ikämerkinnöillä varustettujen elokuvien kohdalla noudatetaan uusia ikärajoja. Vanhoja elokuvia ei kuitenkaan merkitä uusilla merkinnöillä. Lisätietoa: www.ikärajat.fi

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi:
R-kioski Oy (jäljempänä ”R-kioski”)
Y-tunnus 2404400-8

Postiosoite: PL 1, 01641 Vantaa
Käyntiosoite: Koivuvaarankuja 2
Puhelin: +358 9 852 81

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:
Ari Pellilä
Yhteystiedot:
PL 1, 01641 Vantaa
email: ari.pellila(at)r-kioski.fi

3. Rekisterin nimi
Video-/DVD-elokuvien vuokraamisen asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisiin tarkoituksiin, kuten:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
 • Vuokrapalvelun hallinta ja kehittäminen

5. Rekisterin tietosisältö

 • Yhteystiedot; nimi ja osoitetiedot, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.
 • Henkilötunnus
 • Asiakassuhdetta ja palvelujen käyttöä koskevat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 • Asiakkaan oma ilmoitus
 • Asiakassuhteen kestäessä asiakkaalta saatavat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

 • Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

8. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisterin tarkastus

 • Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua Henkilötietolain 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti
 • Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa osoitteeseen Ari Pellilä, R-kioski Oy, ”Rekisteritietojen tarkastus”, PL 1, 01641 Vantaa

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin. Rekisteri sijaitsee tietokoneella, joka on sijoitettu konesaliin, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla.

Elokuvatallenteiden yleiset vuokrausehdot R-kioskeissa Kuluttaja-asiamiehen antamien ohjeiden mukaan

1.Vuokraelokuvien käyttö
1.1. Vuokraus käsittää oikeuden elokuvan yksityiseen katseluun. Asiakas ei saa vuokrata, lainata, pantata tai muulla tavalla luovuttaa elokuvaa edelleen. Tekijänoikeuslain mukaan asiakas ei myöskään saa esittää elokuvaa julkisesti tai käyttää sitä ansiotoimintaan, kopioittaa sitä toisella taikka luovuttaa sitä tai sen kopiota edelleen.

2. Asiakkaan vastuu
2.1. Asiakas on velvollinen todistamaan henkilöllisyytensä ennen elokuvan vuokrausta.
2.2. Asiakas on velvollinen käsittelemään elokuvaa huolellisesti estääkseen sen vahingoittumisen tai katoamisen. Levyihin tai niiden koteloihin ei saa tehdä mitään merkintöjä eikä niistä saa poistaa mitään tarroja.

3. Asiakkaan korvausvelvollisuus
3.1. Asiakas on velvollinen korvaamaan elokuvan katoamisesta tai vahingoittumisesta R-kioskille aiheutuneen vahingon, joka on johtunut asiakkaan huolimattomuudesta.
3.2. Asiakkaan korvausvelvollisuuden edellytyksenä on lisäksi, että R-kioski ilmoittaa asiakkaalle elokuvan ulkonaisella tarkastuksella havaittavasta vahingoittumisesta sen palautuksen yhteydessä sekä muista vioista kohtuullisessa ajassa palautuksesta. Korvauksena suoritetaan rikkoutuneen DVD-elokuvasta korjauskulut, kuitenkin enintään 42 e
3.2.2. Asiakas ei vastaa elokuvan normaalista kulumisesta. Normaalilla kulumisella tarkoitetaan kaikkia niitä elokuvan sopimuksen mukaisessa käytössä ilmenneitä puutteita tai vikoja, jotka eivät ole johtuneet asiakkaan huolimattomuudesta tai hänen toistolaitteensa epäkuntoisuudesta.
3.3. Tällä ehtokohdalla ei rajoiteta R-kioskin oikeutta vaatia erikseen korvausta levyn 1. kohdan tai tekijänoikeuslain vastaisesta käyttämisestä.

4. Vuokra
4.1. Vuokra maksetaan etukäteen.

5. Asiakkaan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa
5.1. Asiakas on velvollinen viipymättä ilmoittamaan R-kioskille elokuvan katoamisesta tai tuhoutumisesta, levylle aiheutuneista vahingoista, niiden aiheuttamista käyttöhäiriöistä tai niissä olevista virheistä.
5.2. Varkaustapauksissa asiakkaan on lisäksi ilmoitettava tapahtuneesta poliisille.
5.3. Mikäli asiakas laiminlyö edelle mainittujen ilmoitusten tekemisen, hän vastaa R-kioskille siitä mahdollisesti syntyvästä vahingosta.

6. Elokuvan palauttaminen
6.1. Elokuva on palautettava vuokrasopimuksessa mainittuna aikana. Asiakasta suositellaan pyytämään R-kioskilta kuittaus palautetusta elokuvasta.
6.2. Mikäli asiakas haluaa jatkaa vuokrausta yli alunperin sovitun vuokra-ajan, on siitä sovittava R-kioskin kanssa vuokra-ajan kuluessa ja maksettava lisävuorokausimaksu.
6.3. Jos asiakas laiminlyö elokuvan oikea-aikaisen palauttamisen, R-kioskilla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin aiheuttamasta taloudellisesta menetyksestä, normaalisti vuokran puolentoistakertainen määrä vuokrattua elokuvaa ja alkanutta vuorokautta kohden.
6.4. Mikäli palauttamatta jättämisen syynä on kuolemantapaus, vaikea sairaus tai muu sen kaltainen syy, korvauksena voidaan periä vain tavanomainen vuokra esteen kestoajalta.
6.5. Mikäli elokuvaa ei palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan pidentämisestä ole sovittu R-kioskin kanssa, asia voidaan ilmoittaa poliisille.

7. R-kioskin vastuu
7.1. R-kioski vastaa siitä, että elokuvan ikärajoitukset kuvaohjelmien tarkistuslain vaatimusten mukaisesti otetaan huomioon elokuvaa vuokrattaessa.
7.2. R-kioski vastaa siitä, että elokuva on toimintakelpoinen sekä kuvan, äänen ja tekstityksen osalta yleisesti hyväksyttyä laatutasoa niin vuokralle annettaessa kuin koko vuokra-ajan.

8. R-kioskin korvausvelvollisuus
8.1. Jos vuokra-aikana ilmenee, että elokuva ei ole 7.1. kohdan mukainen, R-kioskin on korjattava se, mikäli tämä voi tapahtua viivytyksettä. Muussa tapauksessa R-kioskin on korvattava elokuva toisella, sisällöltään samanlaisella elokuvalla. Ellei sellaista ole, asiakkaalla on oikeus saada maksamansa vuokra taikka valita tilalle toinen saman hintaluokan elokuva.
8.2. Mikäli asiakkaalle on aiheutunut tarpeellisia menoja, kuten puhelin- tai matkakuluja saavuttaakseen 8.1. kohdan mukaiset oikeutensa, R-kioskin on korvattava ne hänelle.
8.3. Asiakkaan oikeudesta korvaukseen muusta vahingosta sovelletaan, mitä vahingonkorvauslaissa on säädetty.

9. Elokuvan kunnon tarkastus ja tarkastusmaksu
9.1. Mikäli sopijapuolet eivät pääse yksimielisyyteen siitä, onko elokuvassa 8 kohdassa mainittu virhe, R-kioski on velvollinen toimittamaan elokuva puolueettomaan tarkastukseen.
9.2. Mikäli tarkastuksessa havaitaan, ettei asiakkaalla ole ollut perusteltua aihetta pyytää tarkastusta, R-kioski voi periä tarkastuksesta aiheutuneet kulut.

10. Asiakasrekisteri
10.1 Asiakkaan tulee antaa R-kioskille vuokrapalvelun toteuttamiseksi tarvittavat tiedot. Asiakas vakuuttaa tietojen olevan oikein. R-kioski kerää ja rekisteröi asiakkaalta kerättävät tiedot elokuvien vuokraamisen asiakasrekisteriin. Asiakasrekisterin rekisterinpitäjä on R-kioski Oy. Rekisteriseloste on nähtävillä R-kioskin verkkosivuilla. Asiakastietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoito, palvelun hallinnointi ja kehitys. R-kioski vastaa siitä, että se noudattaa asiakastietojen käsittelyssä henkilötietolakia.